Z masivu - masivní dřevěné konstrukce a zahradní nábytek

Obchodní podmínky

Originální doplňky pro zahradu - lavičky, masivní zahradní nábytek, informační tabule a podobně

nelze vyrábět a prodávat bez odpovídajících obchodních podmínek. Tady jsou

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě
Obchodní podmínky
Provozovatelem internetového obchodu je :
zMASIVU s.r.o. IČ.: 07367821 DIČ.:CZ07367821
 Kontaktní mobil pro e-shop.: Tel.: 737 375 900 nebo 603 167 171

e-mail.: info@zmasivu.cz

Provozovna a výroba je na adrese.: Konecchlumského 839; 50601 Jičín
(dále jen prodávající).
 
1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.
 
2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě kterou se automaticky stává objednávka - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.zmasivu.cz prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze pokud to výrobky vyžadují nebo pokud jsou takovým dokumentem vybaveny od výrobce, záručními listy u takových výrobků u kterých to obchodní zákoník vyžaduje a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 
3. Místo plnění
Místem plnění je sklad a obchodní středisko prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě nebo přímo zákazníkovy.
 
4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.
 
5. Cena a platba
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a náklady spojené se způsobem platby (dobírkovné).
 
V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím a to v některých případech až do výše 100%. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
 
6. Dodací lhůta
Dodací lhůta je v průměru 3 – 25 pracovních dní v závislosti na přepravní službě nebo složitosti výroby.U upravovaných produktů tato doba může překročit až 6 týdnů
 
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 21 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. V  případech, pokud zboží není v uvedenou dobu skladem a putuje ze zahraničí je možno prodloužit tuto lhůtu až na 6 – 8 týdnů v závislosti na kontinentu ze kterého zboží pochází. V takovém případě na tuto skutečnost při objednání obeznámí prodávající předem písemnou formou – popř. stavem skladu v danou chvíli předem.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na  Tel.: +420 737 375 900  v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.
7. Dopravní podmínky a poštovné
Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:
  • expresní balíkovou službou IN TIME (služba obchodní balík). U obchodních balíků zaručuje přepravce jejich dodání do 2 pracovních dnů od podání, v některých případech až 5 dní. Další přepravní společností je smluví přepravce, ceny dle jejich aktuálního ceníku. Přeprava trvá cca 48 hodin a používá se u rozměrných balíků. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy stanovený v objednávce. Pokud rozměry zboží překročí 1,5m, hmotnost přesáhne 30kg nebo místo dodání leží mimo ČR, je doprava řešena individuálně. K dopravnému je připočteno i balné, případně manipulační poplatky.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku nebo na vyžádání je zaslána klientovi.

Vlastní doprava zboží – u položek které přesahují standardní rámec velikostí apod. nabízíme komfortní doručení k Vám domů po předchozí dohodě. Účtujeme si za dovoz dodávkovým vozidlem VW Crafter  9,- Kč za km.  v případě doručování osobním vozidlem s vozíkem (pokud to povaha zboží dovoluje) účtujeme 5,50 Kč za km

 

8. Záruka a reklamace
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách u daného výrobku jinak, je  doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČO). Přesná délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listě a začíná se počítat ode dne jeho převzetí. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Jako záruční list slouží u většiny výrobků doklad o zaplacení. V případě nezaplaceného nebo ne zcela uhrazeného zboží bude klientovi v případě reklamace vystaven protokol o zamítnutí reklamace z důvodu nezaplacení. Záručním listem je zároveň daňový doklad. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu. Reklamace se nevztahuje na živelné pohromy - (voda,vítr,oheň,pády letadla,dopravní nehody,poškození při opakovaném transportu klientem a pod.)
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Záruka není poskytována na kosmetické nebo jiné vady dřeva které nejsou v rozporu s příslušnou normou o deklarované kvalitě dřeva. 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku nebo porušením ochranných pečetí nebo nálepek.
 
Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách.
 
Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace. Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:
1. doručením do autorizovaného servisu, jejichž seznam najdete v dokumentaci ke zboží nebo na stránce kontaktujte nás
2. doručením na adresu prodejny při využití služeb přepravních společností TopTrans, Česká pošta, Geis PPL In Time a pod.
Náklady za dopravu do servisního střediska v případě reklamace hradí prodávající. Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží nebo v případě kladného vyřízení reklamace přímo prodávajícím bude zasláno kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodávajícím hradí dopravné zpět k zákazníkovi prodávající.
V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována kupujícímu v plné výši. 
 
Při předání zboží k reklamaci je kupující povinen:
uvést číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
1. co nejvýstižněji popsat závadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje
2. doložit doklad o vlastnictví zboží - postačuje prostá kopie dokladu o nabytí zboží u prodejce 
3. reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech dílců, šroubů, matic, plechů, kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství a podobně.
 
Práva a povinnosti prodávajícího:
1. o reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak
2. reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, o výsledku reklamace bude kupující také písemně vyrozuměn a to prostřednictvím e-mailu
3. prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující stejnými parametry jako původní výrobek, popř. vrácením peněz (po odečtení dopravného a balného)
4. o způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající
V případě potřeby je možné prověřit stav reklamace na tel. +420 603167171 v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.
Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu, množství) pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.
 
9. Odstoupení od kupní smlouvy
 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí doručeného zboží od prodávajícího nebo přepravní společností.
Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě rozhodne, musí splnit následující podmínky:
1. zaslat zboží zpět na adresu: Lužany 153; okr Jičín a to na své náklady.
2. zboží musí být kompletní včetně všech příslušenství a dokumentů, zejména dokladu o nabytí zboží u prodejce. (postačuje prostá kopie nebo zaslání této kopie prostřednictvím e-mailu)
Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to do 14 pracovních dnů podmínkou je fyzické obdržení zboží. Zasílání zboží zpět na dobírku není možné !!! a všechny takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě že.:
 
1. Je toto zboží vyráběno na zakázku nebo jinak upravováno oproti standartně nabízenému zboží v eshopu.
2. Je prodávajícím zaplacena záloha na dodání výrobků a služeb a jestliže již bylo s plněním započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 
10. Ochrana osobních dat
 
Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. 
 
11. Ostatní ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo u některých typů svých produktů, nebo v případě že se jedná o atypové výrobky, vyžadovat od kupujícího zálohu na dodání zboží do výše 80% kupní ceny zboží
Zákonná 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy kupujícím, není doba na vyzkoušení a používání zboží pro jednorázové akce. U takového počínání lze tuto činnost brát jako zapůjčení zboží za účelem jeho dočasného použití (například pro pořádání party akcí atd.) Pokud prodávající zjistí že jeho výrobky byly úmyslně zakoupeny za tímto účelem a byly tímto účelem používány, vyhrazuje si právo na vyúčtování amortizačních nákladů spojených s takovým počínáním od kupujícího.

Na stránkách je u většiny výrobků uvedeno skladem nebo vždy skladem. U takovýchto výrobků platí, že jsou skutečně skladem což ale platí i pro kompletní komponenty ke zboží – samostatné díly zboží připravené k montáži. Toto je řešeno z důvodu možnosti úprav ze strany zákazníků – změna velikostí výrobků, povrchová úprava a pod.

Veškeré termíny dodávek zboží je nutné vždy řešit e-mailem  nebo po telefonické dohodě s přesným určením data a času dodání. 


„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 
 
12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Nákupní řád je platný od 1.1.2015 do odvolání.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)